Kurzovní řád

I.

Smluvní strany

Kurzy příspěvkové organizace Národní dům ve Frýdku-Místku (dále Národní dům) jsou realizované na základě ústní nebo písemné dohody mezi účastníky kurzů nebo zákonnými zástupci účastníků kurzů (dále jen kurzista).

II.

Podmínky smluvních stran

Národní dům se zavazuje zabezpečit podmínky pro výuku - lektorské zabezpečení kurzu v odpovídající kvalitě, místnost pro výuku a vybavení místnosti. V případě nepředvídaných okolností si organizace Národní dům vyhrazuje právo provést změnu lektora nebo změnu místa a času výuky v jednotlivých kurzech.

Kurzista se zavazuje k zaplacení stanovené částky kurzovného v termínu Národním domem předem určeném a k dodržování pokynů příslušných zodpovědných pracovníků Národního domu a lektora v průběhu kurzu.

III.

Vrácení kurzovného a storno poplatky

Kurzistovi může být vráceno kurzovné nebo jeho část na základě písemné žádosti:

1. Před zahájením kurzu (bez udání důvodu):

a) bez storna poplatku, dojde-li ke zrušení účasti v kurzu v období do 14 dnů před dnem jeho zahájení, přičemž rozhodující je datum doručení žádosti Národnímu domu.

b) se zaplacením storno poplatku ve výši 20% z celkové částky kurzovného, dojde-li ke zrušení účasti v kurzu v období kratším 14 dnů před dnem jeho zahájení, rozhodující je datum doručení žádosti Národnímu domu.

c) se zaplacením storno poplatku ve výši 50% z celkové částky kurzovného, dojde-li ke zrušení účasti v kurzu v den jeho zahájení.

2. Po zahájení kurzu (za těchto podmínek s uvedením důvodu):

a) v případě dlouhodobých kurzů v délce 3 a více měsíců z důvodu dlouhodobého onemocnění v délce minimálně 6 týdnů, z důvodu zásadních změn pracovních podmínek (dlouhodobé dojíždění, směnný provoz, dlouhodobá služební cesta v délce minimálně 6 týdnů) v zaměstnání nebo škole kurzisty nebo z  důvodu přestěhování se z okresu.

b) v případě krátkodobých kurzů v délce trvání kratší než 3 měsíce z důvodu dlouhodobého onemocnění v délce minimálně jedné třetiny doby trvání kurzu, z  důvodu zásadních změn pracovních podmínek (dlouhodobé dojíždění, směnný provoz, služební cesta v délce minimálně jedné třetiny doby trvání kurzu) v zaměstnání nebo ve škole kurzisty nebo z důvodu přestěhování se z okresu.

 

Žádost o vrácení části kurzovného musí být podle uvedeného důvodu doložena potvrzením ošetřujícího lékaře, potvrzením o změně bydliště nebo potvrzením zaměstnavatele o změně pracovních podmínek. Na základě žádosti splňující tyto podmínky bude vrácena část kurzovného po odečtení nákladů za již realizované lekce kurzu a storno poplatku ve výši 10% z celkové částky kurzovného. Pro výpočet vrácené částky kurzovného je rozhodující datum doručení písemné žádosti Národnímu domu. Na žádost o vrácení kurzovného po skončení kurzu nebude brán zřetel, a to i z důvodů uvedených výše. Na vrácení kurzovného není právní nárok, o jednotlivých žádostech rozhoduje ředitelka příspěvkové organizace.

 

Ve Frýdku - Místku dne 1. 7. 2011


Zpět